3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L.

07.

3 hours ago · – Caktimi i masës së sigurimit “Arrest në burg” të parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për personin nën hetim L. Penale.

Neni 1/b Detyrat e legjislacionit penal (Shtuar me ligjin nr.

7.

http://www. Neni 259/a i Kodit Penal: Korrupsioni pasiv i nënpunësve të huaj publikë. H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal.

Pr. 1. .

Deklarimin fajtor të të pandehuri A. 260 dhe neni 287, gërmat (a) dhe (b) të Kodit Penal, e kryer në rrethanën cilësuese “në bashkëpunim” sipas nenit 287, paragrafi (2) i Kodit Penal.

I dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”, të parashikuar nga neni.

2.

Penale, kundër shtetasit nën hetim Esmeraldi KAPOSHI. .

S, me masë sigurimi “arrest në burg” parashikuar nga neni 238 i K. 6.

03.
Neni 9 Rivendosja e të drejtave 1.
.

Caktimin e masës së sigurimit “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për shtetasin, I.

.

Penale, kundër shtetasit nën hetim Esmeraldi KAPOSHI. . .

KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË | 7895. . . 1. Penale, për kryerjen e veprës penale “Vrasje me dashje e kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave”, e mbetur në tentativë, të parashikuar nga neni 79/ë e 22 të Kodit Penal dhe dënimin e tij, në.

.

Përveç kësaj në bazë të nenit 244 para Kodit të Procedurës Penale, kërkojmë nga gjykata që ndaj këtij shtetasi të caktojë si mase sigurimi personal atë të “arrest në burg” parashikuar nga neni 238 Kodit të Procedurës Penale, sepse plotësohen kushtet dhe kriteret e përgjithshme të parashikuara nga nenet 228 pika 1,2,3/229 parag. Neni 1/c Parimet e Kodit Penal (Shtuar me ligjin 8733, datë 24.

si person i dyshuar për kryerjen e figurave të veprave penale të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga nenet 259 i Kodit Penal (katërmbëdhjetë herë).

04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN.

.

Neni 259/a i Kodit Penal: Korrupsioni pasiv i nënpunësve të huaj publikë.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal.