Di-nabubulok na basura – ito ay uri ng basura na maaring irecycle halimbawa ay bote, bakal, at plastic.

pptx.

Epp home economics aralin 10 pag aalaga sa mga matatanda at iba pang kasapi ng pamilya editha thonradez pasolo elementary school 2. Kahalagahan ng wastong pagtapon ng basura:1.

11.

Umunlad sa Paggawa V 1.

MODYUL: SALITANG PANGKAYARIAN MGA SALITANG PANGKAYARIAN Sa pagtatapos ng modyul na ito, ang mag-aaral ay nararapat na 1. bunutin. Isang paraan ng pagsira ng tirahan ng.

Ang nabubulok na basura ay kinabibilangan ng iba'tibang uri ng mga pagkain.

. 13. WASH in Schools Module Sanitation – Modyul 24: Maayos at Wastong Paghihiwalay ng Basura sa Aking Paaralan Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa.

SOLID WASTE MANAGEMENT OFFICE Classification of Waste 1. Non-biodegradable (DI-NABUBULOK) Mga Tirang Pagkain Yard waste (Mga Pinagwalisan) Fruits and vegetable peelings (Mga Pinagbalatan ng Prutas at Gulay) 1.

TAMANG PAGHIHIWALAY NG BASURA.

2 naisasagawa ang wastong paghihiwalay ng basura sa bahay EPPHE-0g-10 III.

. 11.

Sa maling pagtapon ng bas. Kahalagahan ng wastong pagtapon ng basura:1.

.
Sa maling.
Gayonpaman, kailangan muna ang.

.

DIGITAL TOPOLOGY OPERATING IN MEDICAL IMAGING WITH MRI TECHNOLOGY.

10. Ang mga sumusunod ay mga hakbang ng wastong pagtatapon ng basura sa ating bahay: 1. Text of Tara Na Sama Na Sa Paglilinis Ng Basura Ppt.

. . PAGHALO HALO NG MGA BASURA. May 6, 2017 · Textbook: Umunlad sa Paggawa V 1. . Mabaho at Maduming Paligid.

Ang nabubulok na basura ay kinabibilangan ng iba'tibang uri ng mga pagkain.

Mahalaga ang kaalaman ng tao tungkol sa paghihiwalay ng basura dahil ito ay mayroong epekto sa mga tao, sa hayop at sa kapaligiran. Ang nabubulok at di nabubulok na basura o kung tawagin sa salitang Ingles.

Tamang Paghihiwalay Ng Basura - Free download as Powerpoint Presentation (.

Epp he aralin 19 EDITHA HONRADEZ 28.

.

pptx.

.